NISA

CLAUSE 1.

PERSONUPPGIFTER

Nissan Nordic, Svensk filial till Nissan Nordic Europé Oy, Finland ('Nissan') är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Genom att frivilligt sända information till Nissan medger du att sådan information inte är sekretessbelagd och att Nissan kan behandla denna information nu och i framtiden för att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna till dig. Nissan kan delge denna information till andra företag i Nissankoncernen eller till andra företag enbart för ovan nämnda syften. Vänligen meddela Nissan om du inte vill mottaga sådana tjänster eller motsätter dig sådan behandlingen av översänd information. I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) kan du begära att få ta del av vilka personuppgifter rörande dig som behandlas av Nissan. Vänligen kontakta Nissan för ytterligare information:

Nissan Nordic Europe Oy

Customer Service

PL 45

02151 Espoo

Finland

CLAUSE 2.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Rättigheterna till allt material på denna webbplats (inkluderat, men inte begränsat till, fordonsmodeller, teckningar, fotografier, bilder, texter, slogans, filmer, videosekvenser - med eller utan ljud - och andra dokument på denna webbplats) tillkommer med full äganderätt Nissan Nordic Europé Oy och/eller något av dess dotterbolag (nedan gemensamt kallade "Nissan") eller en tredje part som har givit Nissan erforderligt tillstånd att härvid använda dess egendom.

Materialet på denna webbplats får bara

(i)  omtryckas, sändas eller publiceras online - endast för redigeringsändamål - av legitima och professionella nyhetsorganisationer, samt

(ii)  beskådas och kopieras av beskådaren enbart för dennes enskilda och icke-kommersiella bruk.

All annan användning är strikt förbjuden utan Nissans, i förväg givna, skriftliga godkännande.

Varumärkena tillhör endast respektive ägare.

CLAUSE 3.

AUTOMATISK INSAMLING AV ANNAN INFORMATION ÄN PERSONUPPGIFTER

Annan information än personuppgifter kan komma att insamlas automatiskt när du använder denna webbplats (till exempel vilken typ av webbläsare du använder eller vilken webbplats du kom ifrån). Du kan inte identifieras genom denna information, men det hjälper Nissan att förbättra webbplatsen (till exempel genom att veta vilka webbplatser som är populära och vilka som inte är populära). När du besöker webbplatsen kan information komma att lagras automatiskt i din dator genom användandet av s.k. "cookies". En "cookie" innebär att viss information sparas på din dator så att du inte ska behöva ange denna på nytt varje gång du besöker en webbplats. Notera att du kan ställa in din dator så att den blockerar "cookies" om du så skulle önska. Tekniska framsteg kommer att medföra att redan vidtagna säkerhetsåtgärder kommer att förbättras för att skydda dig och din integritet.